Mangala Slokas

Some Manthrapushpam and Mangala slokas (To be recited at the end of prayers only)

Hariom Sahasrasirsham Devam Viswaksham Viswasambhuvam
Viswamnarayana Devam Aksharam Paramampadam
Viswathahaparamnithyam Viswam Narayanagum Harim
Viswamevedam Purushasthad Viswamupajivathi
Rajadhirajaya prasahyasahine
Namovayam Vaisravanayakurmahe
Samekaman Kamakamyamahyam

——————————————————————————–
The above post was submitted by Madhuri Saxena  
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *